Informacja dotycząca danych osobowych dla kontrahenta i reprezentantów kontrahenta, osób działających na rzecz kontrahenta

 

 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego dalej RODO, niniejszym informujemy, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „TRANSHUT” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w miejscowości Kalisz, adres: ul. Polna 20A, 62-800 Kalisz, e-mail: biuro@transhut.pl.

 2. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 ust. 1 RODO w celu:

 1. zawarcia i wykonywania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

 2. realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów o podatkach i rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

 3. realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora, w tym informowaniu o ofercie handlowej, marketingu własnych produktów lub usług, ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

 4. wykorzystania danych kontaktowych na podstawie zgody (art. 6 u st. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych mogą być:

 1. podmioty trzecie w związku z wykonywaniem przez Panią/Pana umowy, w szczególności kontrahenci administratora w związku z prowadzoną działalnością przez administratora w zakresie koniecznym do obsługi zamówień i umów, podmioty świadczące wsparcie i utrzymanie infrastruktury IT, świadczące doradztwo prawne, weryfikujące systemy jakości (audyty), szkolenia i rozwój, usługodawcy, dostawcy i wykonawcy,

 2. sądy i organy państwowe, gdy wynika to z obowiązujących przepisów prawa.

 1. Pani /Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy, a następnie przechowywane przez okres wskazany przez przepisy prawa. W razie przetwarzania danych osobowych w oparciu o wyrażoną przez Panią/Pana zgodę, administrator będzie przechowywał Pani/Pana dane do momentu wycofania zgody lub skutecznego wniesienia sprzeciwu, chyba że obowiązujące przepisy prawa będą zobowiązywać administratora do dłuższego przechowywania danych lub administrator będzie je przechowywać na wypadek potencjalnych roszczeń – w takim przypadku dane będą przechowywane do upływu okresu przedawnienia roszczeń, określonego przepisami prawa, przy czym decyduje dłuższy okres przetwarzania.

 2. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,

 3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

 4. prawo do usunięcia danych osobowych,

 5. prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

 1. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, w tym poza terytorium państw członków Unii Europejskiej.

 2. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.

 3. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest obowiązkowe. Podanie pozostałych danych osobowych jest dobrowolne, a skutkiem odmowy ich podania będzie brak możliwości realizacji poszczególnych celów wskazanych wyżej.